ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3
2  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
3  โรงเรียนบ้านบุอันโนง
4  โรงเรียนบ้านมหาชัย
5  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
6  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด)
    959 960 59 43 66 60 60 52  

185(19.29) , 155(16.15) = -3.14