ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
2  โรงเรียนบ้านกาพระ
3  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม
4  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
5  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
6  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์
7  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก
8  โรงเรียนบ้านยางกระจับ
9  โรงเรียนบ้านเมืองแก
10  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม
11  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล
12  โรงเรียนบ้านโนนทราย
13  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม
    1285 1278 120 103 67 68 93 98  

280(21.79) , 269(21.05) = -0.74