ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
2  โรงเรียนบ้านท่าม่วง
3  โรงเรียนบ้านปลัดมุม
4  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
5  โรงเรียนบ้านหญ้าคา
6  โรงเรียนบ้านหนองไทร
7  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
    713 719 90 70 31 26 50 40  

171(23.98) , 136(18.92) = -5.06