ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ
2  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
3  โรงเรียนบ้านนาล้อม
4  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
6  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
7  โรงเรียนบ้านโนนเขวา
8  โรงเรียนบ้านโนนแต้
    23 23 3 3 3 3 2 2  

8(34.78) , 8(34.78) = 0