ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนคอตัน
2  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
3  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา
4  โรงเรียนราษฎร์บํารุง
5  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์
6  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
7  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
8  โรงเรียนวัดบางเคียน
9  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
10  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
11  โรงเรียนวัดยม
12  โรงเรียนวัดสนามไชย
13  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
14  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
15  โรงเรียนวัดหัวเวียง
16  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
17  โรงเรียนวัดเชิงท่า
18  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
19  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
    2621 2602 218 115 60 53 315 237  

593(22.62) , 405(15.56) = -7.06