ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านท่าช้าง
2  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี
3  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
4  โรงเรียนรอดนิลวิทยา
5  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
6  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
7  โรงเรียนอนุบาลวังไทร
    312 316 29 27 23 19 52 47  

104(33.33) , 93(29.43) = -3.9