ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
3  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
4  โรงเรียนบ้านวังทอง
5  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
6  โรงเรียนบ้านเขาคีริส
7  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง
    903 901 35 31 33 31 103 107  

171(18.94) , 169(18.76) = -0.18