สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  948 5.26
เตี้ย  645 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,265 12.57
ผอมและเตี้ย  388 2.15
อ้วนและเตี้ย  945 5.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,834 71.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *