สพป.กาญจนบุรี เขต 4 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,465 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  557 4.47
เตี้ย  333 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  882 7.08
ผอมและเตี้ย  243 1.95
อ้วนและเตี้ย  122 0.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,328 82.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *