สพป.กาญจนบุรี เขต 4 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,961 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  532 4.45
เตี้ย  313 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  841 7.03
ผอมและเตี้ย  219 1.83
อ้วนและเตี้ย  118 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,938 83.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *