สพป.นครราชสีมา เขต 6 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,085 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  938 5.49
เตี้ย  491 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,546 9.05
ผอมและเตี้ย  333 1.95
อ้วนและเตี้ย  311 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,466 78.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *