สพป.นครราชสีมา เขต 6 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,820 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 6.85
เตี้ย  547 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,702 10.12
ผอมและเตี้ย  240 1.43
อ้วนและเตี้ย  212 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,967 77.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *