สพป.นครราชสีมา เขต 4 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,313 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,101 7.69
เตี้ย  1,640 6.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,134 7.81
ผอมและเตี้ย  943 3.45
อ้วนและเตี้ย  986 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,509 71.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *