สพป.นครราชสีมา เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,976 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,566 6.27
เตี้ย  996 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,702 10.82
ผอมและเตี้ย  597 2.39
อ้วนและเตี้ย  518 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,597 74.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *