สพป.นครปฐม เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,164 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 4.95
เตี้ย  696 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,067 11.72
ผอมและเตี้ย  310 1.18
อ้วนและเตี้ย  206 0.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,590 78.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *