สพป.ตาก เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,972 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,330 6.30
เตี้ย  3,901 10.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,799 4.87
ผอมและเตี้ย  1,632 4.41
อ้วนและเตี้ย  1,031 2.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,279 71.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *