สพป.ตาก เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,641 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,274 8.70
เตี้ย  4,465 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,731 4.60
ผอมและเตี้ย  2,536 6.74
อ้วนและเตี้ย  1,086 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,549 65.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *