สพป.ตราด : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,298 6.46
เตี้ย  729 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 8.74
ผอมและเตี้ย  760 3.78
อ้วนและเตี้ย  529 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,010 74.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *