สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  861 6.02
เตี้ย  518 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 9.79
ผอมและเตี้ย  494 3.45
อ้วนและเตี้ย  444 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,590 74.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *