สพป.เชียงใหม่ เขต 5 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  811 6.77
เตี้ย  699 5.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  776 6.48
ผอมและเตี้ย  341 2.85
อ้วนและเตี้ย  324 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,022 75.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *