สพป.เชียงใหม่ เขต 5 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,379 11.31
เตี้ย  957 7.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  804 6.60
ผอมและเตี้ย  371 3.04
อ้วนและเตี้ย  337 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,342 68.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *