สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  887 6.72
เตี้ย  758 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,346 10.19
ผอมและเตี้ย  425 3.22
อ้วนและเตี้ย  252 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,541 72.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *