สพป.เชียงใหม่ เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  34,050 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,623 4.77
เตี้ย  1,881 5.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,551 7.49
ผอมและเตี้ย  1,113 3.27
อ้วนและเตี้ย  833 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,049 76.50 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *