สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,475 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,284 6.59
เตี้ย  1,172 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,071 10.63
ผอมและเตี้ย  866 4.45
อ้วนและเตี้ย  891 4.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,191 67.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *