สพป.เชียงราย เขต 4 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  923 5.32
เตี้ย  1,132 6.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.81
ผอมและเตี้ย  404 2.33
อ้วนและเตี้ย  201 1.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,510 77.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *