สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,271 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,261 5.93
เตี้ย  761 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 8.80
ผอมและเตี้ย  583 2.74
อ้วนและเตี้ย  494 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,300 76.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *