สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,567 7.08
เตี้ย  942 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,118 9.58
ผอมและเตี้ย  595 2.69
อ้วนและเตี้ย  500 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,397 74.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *