สพป.ชัยภูมิ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,689 5.72
เตี้ย  943 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,668 9.03
ผอมและเตี้ย  593 2.01
อ้วนและเตี้ย  492 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,161 78.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *