สพป.ชลบุรี เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  36,405 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,883 5.17
เตี้ย  1,258 3.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,296 9.05
ผอมและเตี้ย  1,089 2.99
อ้วนและเตี้ย  1,104 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,775 76.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *