สพป.ชลบุรี เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  36,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,204 6.02
เตี้ย  1,681 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,206 8.75
ผอมและเตี้ย  1,223 3.34
อ้วนและเตี้ย  1,016 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,305 74.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *