สพป.ชลบุรี เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,219 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,368 6.54
เตี้ย  1,609 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,354 9.26
ผอมและเตี้ย  1,393 3.85
อ้วนและเตี้ย  2,050 5.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,445 70.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *