สพป.พัทลุง เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  865 5.38
เตี้ย  492 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 10.61
ผอมและเตี้ย  207 1.29
อ้วนและเตี้ย  306 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,496 77.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *