สพป.ชลบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,264 5.43
เตี้ย  786 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,411 10.35
ผอมและเตี้ย  430 1.85
อ้วนและเตี้ย  366 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,029 77.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *