สพป.สงขลา เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,272 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,413 6.34
เตี้ย  821 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,061 9.25
ผอมและเตี้ย  675 3.03
อ้วนและเตี้ย  552 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,750 75.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *