สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,520 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,467 5.98
เตี้ย  1,209 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,481 10.12
ผอมและเตี้ย  758 3.09
อ้วนและเตี้ย  605 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,000 73.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *