สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,601 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,798 6.51
เตี้ย  1,498 5.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,255 11.79
ผอมและเตี้ย  663 2.40
อ้วนและเตี้ย  1,073 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,314 69.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *