สพป.พังงา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,406 6.55
เตี้ย  971 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,749 8.15
ผอมและเตี้ย  590 2.75
อ้วนและเตี้ย  781 3.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,954 74.37 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* *