สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,225 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  706 4.96
เตี้ย  355 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,526 10.73
ผอมและเตี้ย  261 1.83
อ้วนและเตี้ย  293 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,084 77.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *