สพป.สมุทรสาคร : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  32,806 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,442 4.40
เตี้ย  904 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,968 15.14
ผอมและเตี้ย  723 2.20
อ้วนและเตี้ย  979 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,790 72.52 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *