สพป.ราชบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,058 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  911 4.54
เตี้ย  600 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,847 9.21
ผอมและเตี้ย  312 1.56
อ้วนและเตี้ย  415 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,973 79.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *