สพป.ราชบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,683 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,363 6.59
เตี้ย  831 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,982 9.58
ผอมและเตี้ย  470 2.27
อ้วนและเตี้ย  724 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,313 74.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *