สพป.ราชบุรี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,045 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,647 5.31
เตี้ย  1,063 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,190 10.28
ผอมและเตี้ย  457 1.47
อ้วนและเตี้ย  231 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,457 78.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *