สพป.ราชบุรี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,883 9.06
เตี้ย  1,766 5.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,883 12.21
ผอมและเตี้ย  600 1.89
อ้วนและเตี้ย  1,022 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,659 68.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *