สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,621 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  628 4.02
เตี้ย  912 5.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,440 9.22
ผอมและเตี้ย  105 0.67
อ้วนและเตี้ย  16 0.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,520 80.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *