สพป.พิจิตร เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,000 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  731 4.87
เตี้ย  452 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 11.70
ผอมและเตี้ย  135 0.90
อ้วนและเตี้ย  120 0.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,807 78.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *