สพป.พิษณุโลก เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,622 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,297 7.80
เตี้ย  690 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,591 9.57
ผอมและเตี้ย  414 2.49
อ้วนและเตี้ย  329 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,301 74.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *