สพป.อุทัยธานี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,075 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  480 5.94
เตี้ย  227 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,024 12.68
ผอมและเตี้ย  90 1.11
อ้วนและเตี้ย  136 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,118 75.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *