สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,639 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  883 6.47
เตี้ย  771 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  589 4.32
ผอมและเตี้ย  415 3.04
อ้วนและเตี้ย  127 0.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,854 79.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *