สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  813 6.30
เตี้ย  745 5.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,016 7.87
ผอมและเตี้ย  530 4.11
อ้วนและเตี้ย  352 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,452 73.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *