สพป.พะเยา เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,428 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  428 5.08
เตี้ย  383 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  944 11.20
ผอมและเตี้ย  163 1.93
อ้วนและเตี้ย  192 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,318 74.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *