สพป.น่าน เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,812 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,208 7.64
เตี้ย  1,091 6.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,028 6.50
ผอมและเตี้ย  501 3.17
อ้วนและเตี้ย  297 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,687 73.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *